LUGEJAKÜSITLUSEST RAAMATUKOGUS

Otsustasime lugemisaastal läbi viia lugejaküsitluse, et teada saada, kuidas ollakse meiega rahul ja mida meie tööst ja tegemistest arvatakse.

Andsime täiskasvanud külastajatele täitmiseks 141 küsitluslehte, tagasi saime 91. Aitäh, kes võtsid vaevaks!

Kokku oli 27 küsimust, enamusel olid olemas vastusevariandid, mille vahel sai valida. Aga oli ka võimalus antud omi mõtteid pikemalt avaldada, vastuseid põhjendada ja teha ettepanekuid  töö paremaks korraldamiseks.

Vastajaist enamik olid naised, aga põhjalikumalt vastasid ja rohkem oma arvamust avaldasid siiski mehed. Vanuserühmad võiks kokku võtta  järgmiselt:  vanuses 14-39 oli vastajaid 24, 40 – 59 – saime tagasi 36 küsitluslehte ning 60 ja vanemad – 30 vastajat.

Tegevusalade järgi olid umbes pooled juhtivtöötajad/spetsialistid ja pensionärid, ülejäänud poole moodustasid aga ülejäänud: töölised, õpilased, kodused, tööotsijad, ettevõtjad ja muud. 

39 inimest vastanutest külastab meie raamatukogu kord kuus, 32 kord nädalas, peaaegu iga päev 10 inimest, ülejäänud harvem. / Oleneb aastaajast; kuidas Jumal annab, hüppeliselt; mõni kord aastas/

Lugedes vastuseid, saime kokkuvõttes päris positiivse tagasiside, sest enamik on meiega üldiselt rahul. Aga alustame algusest.

Esimese 8 küsimusega tahtsime teada, mis otstarbel raamatukogu külastatakse,  kuidas ollakse rahul meie osakondade üldilmega ning mis meeldib meie juures kõige rohkem ja mis kõige vähem.

Raamatukogu üldilmega oli väga rahul 47 vastajat, 41 pigem rahul ja 1 pigem ei ole rahul./ilus paigutus, kuid vajab remonti; ruumi võiks olla rohkem/

Loomulikult laenutatakse kõige rohkem koju raamatuid ja sellest tulenevalt oli ka kõige rohkem rahulolu kojulaenutuse tingimustega. Tuttav ju kõik! Kui ei kasuta internetti, ei ole vaja külastada lasteosakonda, siis ei oska ka nende kohta midagi arvata. Järgmist kohta jagasid võrdsete numbritega perioodika kohapeal lugemine ja koopiate tegemine/printimine, umbes kolmandik laenutab ajakirjandust koju, seejärel järgnesid teised teenused.  Vastusevariandid olen väga rahul ja pigem olen rahul jagunesid enam-vähem pooleks, kui oli vastatud lugemistoa tingimuste kohta./rohelist parasjagu – ilus/

Raamatukogus meeldib enamikule hea teenindus, vastutulelikud, sõbralikud, kompetentsed, abivalmis, viisakad, lahked, toredad, osavõtlikud, asjatundlikud, kiired, asjalikud, inimlikud, teadjad,  meeldiva suhtumisega, tasemel töötajad. Meeldib veel hubasus, vaikus, rahulik ja sõbralik õhkkond, valgusküllasus ja soojus, raamatute mitmekülgsus, võimalus kasutada internetti ja WIFI-t, lugeda ajakirjandust kohapeal ja neid ka koju laenutada. /ajakirju saab koju laenutada, uute raamatute riiul, temaatilised väljapanekud, meeldiv personal; meeldib, et 2x nädalas on kauem lahti; piisavalt suur raamatute valik./  

Mis meeldib kõige vähem? Ruumi on vähe – nii vastasid paljud. Külastajad on end tundnud ebamugavalt meie riiulite vahel, sest nende vahed on kitsad. /liiga vähe ruumi riiulite vahel, kardan, et need kukuvad pikali; ruumi on vähe, riiulite vahel on suht kitsas; raamatukogus on kindlasti ruumipuudus, liiga kitsad riiulite vahed jne. / Mitmed ei ole rahul raamatute valikuga, nimetati just erialase kirjanduse vähesust. Mõned avaldasid oma rahulolematust lahtiolekuaegade suhtes. /avamise kellaaeg võiks olla tunnike varem; liiga varane sulgemisaeg; ei ole rahul, et laupäeval ja pühapäeval ei saa raamatukogusse/ Veel arvamusi: lugemissaali väiksus, tahaks rohkem privaatsust; huvipakkuvaid menukeid ainult üks eksemplar – tekib järjekord; nooremad õpilased, kes ei ole vaikselt; nö. „kuumade“ raamatute tähtaega inimese käes tuleks vähendada jne./ 

Järgmised küsimused puudutasid raamatuvarasid.

Soov oli saada ülevaade, milliseid valdkondi eelistavad meie lugejad ja kuidas nad on rahul meie raamatukogus leiduva kirjandusega.

Loetakse kõike, aga pisut rohkem olid eelistatud elulookirjeldused, armastusromaanid, ajaloolised romaanid, ajaviiteromaanid ja reisikirjad. Populaarteaduslikust kirjandusest armastatakse lugeda psühholoogiat ja esoteerikat, soovitakse teavet kodumajandusest, järgnesid loodusteadused, ajalugu ja reisikirjad.

Raamatukogus leiduva ilukirjandusega oldi pigem rahul, rahulolu avaldati ka meie ajakirjade ja ajalehtede valiku üle. Ülejäänud valdkondadega oli nii ja naa – kellele piisas, kes ootaks laiemat valikut. /tavatarbija jaoks jätkub küll; rohkem populaarteaduslikku kirjandust; ilukirjandus võiks olla mitmekülgsem; rohkem võiks olla mitmesugust õppe- ja teatmekirjandust; aleviraamatukogu kohta on siin raamatuid piisavalt palju ja piisava valikuga; rohkem võiks olla võõrkeelset kirjandust; mulle piisab olemasolevatest jne./

Küsimustega edasi minnes tahtsime teada, mida arvatakse teeninduskorralduse, teenuste ja tehniliste võimaluste kohta.

Kui vaadata vastusevariante, siis suur protsent on väga rahul töötajatega, kes vastavad küsimustele kiiresti ja põhjalikult, samuti kojulaenutuse teeninduskorraldusega. Umbes pooled olid väga rahul lugemistoa ja internetiga, samuti lahtiolekuaegadega. Enam-vähem pooled ei osanud midagi öelda lastetoa  (küsitlus ju täiskasvanutele!), raamatukogude vahelise laenutuse, tasuliste teenuste kohta või ei kasuta WIFI, interneti ja skaneerimise teenust.

Need külastajad, kes tehniliste teenustega rahul ei olnud, tõid põhjuseks vananenud tehnika, pidades eelkõige silmas meie  „elatanud“ koopiamasinat ja internetipunkti arvuteid. /tehnika on vana ja vajab uuendamist; internet vahel aeglane; paljundamise kvaliteet on kehv; koopiamasin vajab kohe uuendamist; raamatukogu vajaks uut koopiamasinat; mõnikord võiks olla rohkem arvuteid, kuna tahtjaid palju  jne./

Palusime teha ka ettepanekuid, milliseid teenuseid võiks raamatukogu veel pakkuda.

Suur osa jättis sellele küsimusele vastamata, aga mõni arvas, et lugejatele võiks kohvi (muidugi raha eest) vm. joodavat pakkuda. Veel tehti ettepanekud, et me võiksime raamatuid tellida, uudiskirjandust müüa ja osutada köitmisteenust, et oleks võimalus muusikat kuulata  kõrvaklappidega jne. Oli ka neid, kes ei osanud midagi uut pakkuda: peaasi, et põhiteenus – raamatute laenutamine, tahaplaanile ei jääks või hea kui ikka raamatuid tellida jõutakse. Mõned väljapakutud ideed olid meil aga juba varem toimivad, näiteks koduleht, raamatute tutvustuste kokkuvõtted ja raamatukogus korraldatavad üritused.

Kuidas olete rahul olme- ja töötingimustega? Kuidas olete rahul personaliga?

Ruumide temperatuuri ja valgustusega, samuti vaikusega lugemistoas olid pisut rohkem kui pooled vastajatest väga rahul, ülejäänud vastasid pigem olen rahul või ei oska öelda. Oli ka üksikuid, kes pigem ei olnud rahul. Raamatukogu asukoht on hea: 75 vastajat oli väga rahul.

Kui palusime tuua välja põhjused, miks ei olda rahul olme- ja töötingimustega, oli taaskord üheks põhjuseks ruumipuudus, aga veel arvati, et antud tingimustes (ruumide suurus) on tehtud parim;  ruumid mõnikord külmad; ruumid liiga soojad; õhku vähe; no üldiselt olen rahul, inimesed head ju! jne/  

Töötajate asjatundlikkuse, viisakuse ja vastutulelikkuse kohta saime positiivse tagasiside – suurem osa oli väga rahul, mõni lihtsalt rahul, rahulolematuid personaliga nende vastanute hulgas ei leidunud. /erilist põhjust nurisemiseks pole, olen rahul/

Küsisime veel, kas soovitud trükist on lihtne meie kogudest üles leida ja kust saadakse infot uute raamatute kohta?

65 vastanut pidas raamatute leidmist lihtsaks, 13 väga lihtsaks ja 7 keeruliseks, mõned jätsid küsimusele vastamata. /raamatud riiulitel on paigutatud süsteemselt; kõik raamatud on kenasti oma kohtadel; kui osata kasutada elektronkataloogi, siis leiab raamatu ka riiulilt kiiresti üles; mõnikord otsin autori järgi, aga ilmneb, et paigutatud teema järgi; raamaturiiulite otstes on märgitud liigitused ja raamatud on paigutatud tähestiku järjekorras; süsteem arusaadav/ Jällegi on kiidetud töötajaid, kes lahkesti abistavad, kui soovitud teavikut ise otsida ei oska või ei ole aega otsida. / Iseseisvalt keeruline, kuid töötaja abiga lihtne; kui ise ei leia, saan alati raamatukogu personalilt abi; kuna ma ise ei oska mõnikord raamatut liigitada õigesse valdkonda, siis on lihtsam küsida raamatukoguhoidja käest jne./

Uudiskirjanduse kohta infot saadakse kõige rohkem raamatukoguhoidjalt, pisut vähem kui pool vastanutest otsib ise riiulilt ja kolmas osa vastas, et infot saadakse raamatukogu näitustelt ja väljapanekutelt. Ülejäänud saavad soovitusi sõpradelt ja tuttavatelt või kasutavad elektronkataloogi RIKSWEB.

Kas raamatukogu korraldatud üritusi külastatakse, näitusi ja väljapanekuid ikka märgatakse ja kust saadakse üldse infot meie raamatukogu kohta?

Õnneks väike osa vastajaist ikkagi on huvitatud teemaõhtutest, samuti kirjanikega ja teiste huvitavate inimestega kohtumisest. Kahjuks suur osa vastajaist aga ei külasta üritusi. Palusime tuua ka põhjenduse, miks seda ei tehta. Põhjusi muidugi oli mitmeid: ei ole aega, ei tea neist midagi, ei ela siin, aeg ei sobi, ei paku huvi, ei viitsi, tahaks küll, aga ei saa jne. /külastan üldse vähe üritusi; transpordiprobleemid; külastan raamatukogu vaid suvel; olen vist laisk; oma viga, ei ole huvi tundnud jne./

Kogunisti 50 inimest vastas, et vaatab näitusi ja väljapanekuid, sest need annavad head infot. 31 vaatab harva (aga ikkagi vaatab!) ja ainult 4 tunnistas, et enamasti ta neid ei märka. See info on heaks stiimuliks meile, teeme edasi, huvi on!

Teavet raamatukogu kohta saab kõige rohkem siis, kui ise kohale tulla ja raamatukoguhoidjaga vestelda, arvasid vastajad. Järgmine osa kuuleb raamatukogu kohta sõpradelt/tuttavatelt ja ülejäänud kohalikust lehest või internetist.

Lõpuks palusime veel esitada ettepanekuid ja arvamusi meie tegevuse kohta.

Ühel osal ettepanekud puudusid, aga nad väljendasid oma rahulolu: kõik tundub OK olevat!; seal toimuvad huvitavad üritused; ma olen kõigega väga rahul, edu edaspidiseks!; ärge „latti“ alla laske!; ettepanekud puuduvad, kõik on tasemel!; jõudu ja jaksu teile kõigile, fantastilised inimesed olete!; väga vahva ja kindlasti Orissaarele kasulik ja vajalik koht – nii kohalikele kui ka suvitajatele-turistidele; hea koht, kus aega viita  jne.

Ettepanekuid ja soovitusi raamatukogule edaspidiseks tööks aga anti ka: sooviti laiemat valikut ilmuvast kirjandusest; suvel võiks raamatukogu lahti olla õhtupoole; võiks olla lahti hommikul varem; võiks olla ülevaade raamatukokku tellitavatest ja saabuvatest raamatutest; nõutud raamatute lugemisaeg peaks olema max nädal; rohkem ruumi; üritusi võiks suuremalt reklaamida; üleval võiksid olla loetumate raamatute topid; võiks rakendada rahalist trahvi, kui raamat kauaks kätte jääb jne.

Kokkuvõtteks: Kahju, et palju küsitluslehti ei toodud tagasi. Aga saime siiski üsna hea ülevaate ka nendest, mis meile vastustekasti potsatasid. Oleks oodanud rohkem põhjendusi vastusevariantidele pigem ei ole rahul ja pigem olen rahul. Kriitika on ju alati edasiviiv ja oleksime saanud rohkem teavet,  mida saaksime teha teisiti ja ehk veel paremini.

Aitäh veelkord kõigile, kes vastasid! Ja tuletame meelde, et raamatukogu kodulehe külalisteraamatusse on teie mõtted ja ettepanekud jätkuvalt oodatud.