ORISSAARE RAAMATUKOGU KASUTAMISE EESKIRI


ORISSAARE VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS NR 91
 
                                                               Kinnitatud 28. september 2009
Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" § 6 lg 2 ja lg 3 p 2 ning "Rahvaraamatukogu seaduse" § 16 alusel.

§1 ÜLDSÄTTED

1. Käesolev eeskiri reguleerib lugejateeninduse, lugejate õigused ja kohustused ning sisekorra Orissaare raamatukogus (edaspidi raamatukogu).

2. Lugeja kohustub täitma raamatukogu kasutamise eeskirja ja kinnitab seda oma allkirjaga lugejakaardil.

§2 TEENINDUSE KORRALDAMINE

1. Orissaare raamatukogu on üldkasutatav rahvaraamatukogu, mille teenuseid võivad kasutada kõik isikud (edaspidi lugejad), v.a. need, kellelt on kasutamisõigus ajutiselt ära võetud.

2. Raamatukogu põhiteenusteks on teavikute kojulaenutus ja kohalkasutus ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine. Raamatukogu põhiteenused on tasuta.

3. Raamatukogus puuduolevad teavikud tellitakse lugeja soovil ja kulul teistest raamatukogudest.

4. Eriteenused (paljundustööd, printimine jm.) on tasulised ja nende hinna kinnitab Orissaare Vallavalitsus.

§3 LUGEJAKS REGISTREERIMINE

1. Lugejaks registreerimisel tuleb esitada pass või mõni muu isikut tõendav dokument. Lapsed registreeritakse lugejaks lapsevanema või eestkostja nõusolekul.

2. Lugeja registreeritakse raamatukogu elektroonilises andmebaasis järgmiste andmetega
      1) nimi
      2) sünniaeg
      3) elukoht (postiaadress)
      4) isikukood
      5) kasutusel olev telefoninumber ja elektronposti aadress
      6) lugejarühm

3. Lugejale väljastatakse vöötkoodiga lugejakaart. Lugeja annab kaardile allkirja, millega tõendab enda isikuandmete õigsust ja kohustub täitma käesolevaid eeskirju.

4. Lugejakaart on tasuline, hinna kehtestab Orissaare Vallavalitsus.

5. Lugejate ümberregistreerimine ning isiku- ja kontaktandmete täpsustamine toimub igal aastal nende esimesel raamatukogu külastusel.

§4 TEAVIKUTE LAENUTAMINE JA KASUTAMINE

1. Laenutus registreeritakse lugejakaardi esitamisel elektroonilises andmebaasis. Lugejale prinditakse nimekiri, kuhu on märgitud laenatud teavikute nimetused ja tagastamiskuupäevad.

2. Tagastamistähtajaks kojulaenutamisel on raamatutel 21 päeva, vanemal perioodikal 1-3 päeva. Lasteosakonnas on tagastamistähtaeg 2 nädalat.

3. UUdiskirjandusele ja eriti suure nõudlusega teavikutele võib raamatukogu määrata lühema laenutustähtaja.

4. Raamatukogu ei laenuta välja lugemistoa teatmekogu raamatuid ning perioodikaväljaannete viimaseid numbreid.

5.Kojulaenutatud teavikute tagastamistähtaega võib pikendada (ka telefoni või e-posti teel) juhul, kui teavikutele pole nõudlust. Raamatukogu automaatselt tähtaega ei pikenda.

6. Lugeja soovil reserveeritakse talle huvipakkuv teavik, mis on hetkel teise lugeja käes.

7. Raamatukogus puuduvaid teavikuid tellitakse lugeja soovil ja kulul teistest raamatukogudest.

8. Lugejal on õigus saada raamatukoguhoidjalt teavet ja abi andmebaaside kasutamisel, teemaotsingul, fakti- ja bibliograafiliste andmete leidmisel ja täpsustamisel.

9. Raamatukogu võib lugejalt nõuda teaviku kojulaenutamisel tagatist (teaviku maksumuse ulatuses), kui:
              1) lugeja rahvastikuregistrisse kantud elukoht ei ole Saare maakond
              2) see on vajalik teaviku väärtuse tõttu

§5 LUGEJA KOHUSTUSED JA VASTUTUS

1. Lugeja on kohustatud laenutatud teavikud tagastama laenutähtaja jooksul. Kui lugeja ei tagasta laenatud teavikuid tähtajaks, on raamatukogul õigus nõuda tasu teavikute kasutamise eest kuni nende tagastamiseni, kuid mitte rohkem kui üks kroon iga viivitatud päeva eest ühe teaviku kohta. Enne viivise tasumist ei laenutata uusi raamatuid ega pikendata laenutustähtaega.

2. Teavikute rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle asendama teise eksemplari, sisult või hinnalt samaväärsega või tasuma selle hinna kuni kümnekordses suuruses. Alaealiste lugejate poolt tekitatud kahju hüvitab lapsevanem või eestkostja.

3. Raamatukogu annab lugejale tähtaja käesoleva paragrafi lõigetes 1 ja 2 nimetatud summade tasumiseks. Tähtajaks maksmata summa tasumiseks teeb vallavalitsus lugejale ettekirjutuse koos sundtäitmise algatamise hoiatusega ettekirjutuse täitmata jätmise korral. Ettekirjutuses märgitakse selle vaidlustamise võimalus, tähtaeg ja kord.

4. Lugeja peab raamatukogu teavikuid hoolikalt hoidma, teaviku saamisel kontrollima selle korrasolekut ja rikutud teavikust teatama raamatukoguhoidjale.

5. Käesoleva eeskirja mittetäitjalt võib raamatukogu kojulaenutamise õiguse ära võtta kuni üheks aastaks.

§6 SISEKORD

1. Raamatukogus tuleb külastajatel säilitada korda ja vaikust. Lubamatu on igasugune tegevus, mis häirib teiste raamatukogus viibijate tööd.

2. Raamatukogus on keelatud:
  •  söömine ja joomine              
  •  mobiiltelefonide kasutamine lugemistoas
  •  suitsetamine ja alkoholi kasutamine
  •  loomade kaasavõtmine
  •  teiste häirimine

3. Raamatukogus asuvas Internetipunktis tuleb täita interneti kasutamise eeskirju.

4. Iga kuu esimesel tööpäeval on raamatukogu koristustööde tõttu suletud.

§7 RAKENDUSSÄTTED

1. Raamatukogu kasutamise eeskirja kinnitab, muudab või tunnistab kehtetuks Orissaare Vallavolikogu.