Kinnitatud

Orissaare Raamatukogu juhataja

14.oktoobri 2010

käskkirjaga nr. 5

 

ORISSAARE RAAMATUKOGU TÖÖKORRALDUSE REEGLID

 

1 Üldsätted

1.1 Käesolevad töökorralduse reeglid (edaspidi reeglid) määravad kindlaks Orissaare raamatukogu (edaspidi raamatukogu) töötajate tööle võtmise korra: töö- ja puhkeaaja, puhkepäevadel, riigipühadel ja pärast igapäevase tööaja lõppu ametiasutuses viibimise tingimused ja korra, puhkuse, palgamaksmise aja ja koha, tööalaste korralduste teatavakstegemise korra, teenistuslähetuse, töökaitse ja tuleohutuse üldjuhised ja üldised käitumiseeskirjad ning töökorralduse reeglite muutmise kord ametiasutuses.

1.2 Reeglites sätestatu on täitmiseks kohustuslik kõikidele raamatukogu töötajatele.

1.3 Raamatukogu töötaja peab oma töökohustusi täitma täpselt, õigeaegselt ja kohusetundlikult, heaperemehelikult hoidma ja säilitama raamatukogule kuuluvaid materiaalseid väärtusi, sisustust ja tehnikat ning tööruume, järgides töötajale kohaseid korrektseid käitumismaneere nii omavahelises suhtlemises kui ka suhtlemisel kodanikega.

1.4 Raamatukogu töötaja kohustub nii töösuhte ajal kui ka pärast töösuhtest vabastamist hoidma talle teatavaks saanud ametialast, samuti teiste inimeste perekonna- ja eraellu puutuvaid ning muid konfidentsiaalsena saadud andmeid, st. mitte avaldama talle tööalaselt teadaolevat informatsiooni, mis võiks kahjustada raamatukogu või kolmandate isikute huve.

1.5 Tööandja tagab töötajatele tööülesannete täitmiseks vajalikud ruumid, töövahendid ja töötingimused, samuti garanteerib tasu tema poolt antud tööülesannete täitmise eest.

1.6 Reeglid tehakse allkirja vastu kõigile töötajatele teatavaks. Tööle võtmisel tutvustatakse töötajale töökorralduse reegleid, mille kohta temalt võetakse allkiri.

1.7 Reeglid on paberkandjal pidevalt tutvumiseks raamatukogu juhataja juures, elektrooniliselt raamatukogu kodulehel.

 

2 Töötajate tööle võtmise ja töölt vabastamise kord

2.1 Töösuhete aluseks on töötaja ja tööandja vaheline tööleping. Töötaja tööle võtmisel sõlmib töölepingu struktuuriüksuse juhi ettepanekul vallavanem. Tööleping sõlmitakse kahes eksemplaris, millest üks eksemplar jääb töötajale ja teine tööandjale.

2.2 Töötajaga töölepingu sõlmimine, selle muutmine, peatumine ja lõppemine toimub Töölepinguseaduses sätestatud korras.

 

3 Töö- ja puhkeaeg

3.1 Tööaeg on töölepingus kokkulepitud aeg, mille kestel töötaja on kohustatud täitma oma tööülesandeid. Raamatukogus kehtib üldine riiklik tööajanorm tööpäeva pikkusega 8 tundi ja töönädala pikkusega 40 tundi. Töötaja ja tööandja vahelisel kokkuleppel võib rakendada töötamist osalise tööajaga.

3.2 Puhkepäevad on laupäev ja pühapäev.

3.3 Üldjuhul algab tööpäev kell 9.00 ja lõpeb kell 17.00, v.a. teisipäeval ja kolmapäeval, kui töötajad graafiku alusel töötavad kella 19.00-ni.

3.4 Töötajail on ette nähtud 30-minutiline vaheaeg lõunastamiseks, see toimub ajavahemikus 12.00 – 14.00, samal ajal raamatukogu tööd ei katkesta. Tööaja hulka arvestatakse töötaja haiguse korral arsti juures käimine, lähedaste (vanemad, abikaasa, lapsed, õed-vennad) surma korral, enda või perekonnaliikme abiellumise korral on puudumine lubatud kuni 3 päeva kalendriaasta jooksul.

3.5 Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale vahetult eelneval tööpäeval on tööpäev lühendatud kolme tunni võrra.

3.6 Puhkeaeg on aeg, mille kestel töötaja on vaba töökohustuste täitmisest ja mida ta võib kasutada oma äranägemise järgi.

3.7 Tööle tulemine ja töölt lahkumine:

3.8.1 Töötaja peab tööle tulema tööpäeva alguseks

3.8.2 Õigeaegselt tööletulekut takistavate asjaolude ilmnemisest peab töötaja teavitama enne tööpäeva algust raamatukogu juhatajat.

3.8.3 Tööalastel või isiklikel põhjustel töölt ärakäimise peab töötaja kooskõlastama raamatukogu juhatajaga.

3.8.4 Tööaja hulka arvatakse tööülesannetega mitteseonduvad töötaja isikuga seotud vältimatud toimingud, sealhulgas:

3.8.4.1 arsti juures käimine vältimatu arstiabi saamiseks.

3.8.4.2 pereliikme äkilise haigestumise või temaga juhtunud õnnetuse või surma puhul töölt puudumine

3.8.4.3 elukohas asetleidnud õnnetusjuhtumi puhul ärakäimine

3.8.5 Töövõimetusleht esitatakse raamatukogu juhatajale töövõimetuse järel tööle naasmise päeval.

 

4 Puhkepäevadel, riigipühadel ja pärast igapäevase tööaja lõppu ametiasutuses viibimise tingimused ja kord

4.1 Puhkepäevadel, riigipühadel ja pärast igapäevase tööaja lõppu on raamatukogus viibimine lubatud vaid juhataja nõusolekul.

4.2 Peale ametiasutusest lahkumist peab töötaja veenduma, et ta on lülitanud välja tehnilised seadmed, sulgenud aknad ja viimasena lahkudes veendub ka teiste osakondade seisukorras ning sulgeb uksed. Lahkudes majast viimasena on töötaja kohustatud turvalisuse tagamiseks aktiveerima valvesignalisatsiooni.

 

5 Puhkus

5.1 Puhkuse andmine vormistatakse puhkuse ajakavaga, mille kinnitab raamatukogu juhataja.

5.2 Puhkuse ajakava koostatakse igal aastal hiljemaks vastava aasta 31. märtsiks, arvestades võimaluse korral töötajate soove ning tehakse teatavaks allkirja vastu. Töötajal on õigus saada puhkust, kui ta on tööandja juures töötanud vähemalt kuus kuud.

5.3 Töötajal on õigus puhkuseseaduses sätestatud 28-kalendripäevasele põhipuhkusele ja teistele puhkustele vastavalt töölepinguseaduses sätestatule. Puhkuse hulka ei arvata rahvuspüha ega riigipühi. Poolte kokkuleppel võib puhkust anda osadena, kusjuures ühe katkematu osa kestus peab olema vähemalt 14 kalendripäeva. Tööandja võib keelduda põhipuhkuse jagamisest lühemateks kui 7-päevasteks osadeks. Osalise tööajaga töötaja põhipuhkus on sama pikk kui täistööajaga töötaval töötajal.

5.4 Töötajale võib maksta puhkusetoetust kuni ühe kuu ametipalga ulatuses. Puhkuse üleviimisel järgmisele tööaastale makstakse puhkusetoetust ka eelmise tööaasta eest.

5.5 Puhkusetasu makstakse hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust täies ulatuses, kui tööandja ja töötaja ei ole kokku leppinud teisiti, kuid mitte hiljem kui puhkuse kasutamisele järgneval päeval.

5.6 Palgata puhkust antakse poolte kokkuleppel töötaja kirjaliku avalduse alusel raamatukogu juhataja käskkirjaga.

5.7 Töötaja haigestumisel puhkuse ajal tuleb sellest koheselt teavitada tööandjat. Kui töötaja seda ei tee, siis tööandja ei pea puhkust katkestama ja töötajal ei ole õigust saada ajutise töövõimetuse hüvitist, sest isik on puhkusel.

 

6 Palgamaksmise aeg ja koht

6.1 Palka makstakse üks kord kuus, kuu eelviimasel tööpäeval.

6.2 Soovi korral on võimalik taotleda avanssi, mis makstakse välja iga kuu 15-ndal kuupäeval.

6.3 Tööandja on kohustatud palga kandma töötaja poolt esitatud pangaarvele.

6.4 Tööandja on kohustatud tööst vabastamise päeval töötajale maksma kõik tööandjalt saadaolevad summad.

 

7 Tööalaste korralduste teatavakstegemise kord

7.1 Töötaja peab täitma eelkõige korraldusi, mis tulenevad tema töölepingust, ametijuhendist, seadustest, määrustest ja muudest õigusaktidest. Kokkulepitud töid on töötaja kohustatud tegema ilma erikorralduseta nõuetekohaselt ja korrektselt.

7.2 Tööalaseid suulisi korraldusi, mis puudutavad igapäevast tööd, annab töötajale raamatukogu juhataja. Tööalaseid kirjalikke korraldusi antakse juhul, kui vormistamiseks on nõutav kirjalik vorm vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

7.3 Korralduse täitmisest informeerib korralduse andjat korralduse täitja.

 

8 Töölähetus

8.1 Töölähetusse saatmine ja lähetuse kulude hüvitamine toimub vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele.

8.2 Töötaja suunamine lähetusse toimub raamatukogu juhataja käskkirja alusel, milles märgitakse lähetuse sihtkoht, asutus kuhu lähetatu suunatakse, lähetuse kestus ja ülesanne.

8.3 Töötaja on kohustatud pärast töölähetusest naasmist esitama kolme tööpäeva jooksul raamatukogu juhatajale kulude aruande koos kulusid tõendavate dokumentidega.

8.4 Välislähetuses viibinud töötajad on kohustatud pärast lähetusest naasmist esitama viie tööpäeva jooksul raamatukogu juhatajale kulude aruande koos kulusid tõendavate dokumentidega.

8.5 Töölähetuse ajaks säilitatakse töötajale ametikoht ja palk.

 

9 Töökaitse ja tuleohutuse üldjuhised

9.1 Tööandja tagab töö korraldamisel ohutud ja tervislikud töötingimused vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seadusele ning teistele töökaitsealastele aktidele. Tööandja tutvustab töötajale töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid ning kontrollib nende täitmist, samuti teavitab töötajat töökeskkonna võimalikest ohuteguritest.

9.2 Tööandja tagab töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise igas tööga seotud olukorras.

9.3 Tööandja on kohustatud viima läbi süstemaatilist töökeskkonna sisekontrolli, mille käigus ta kavandab, korraldab ja jälgib töötervishoiu ja tööohutuse olukorda ettevõttes.

9.4 Tööandja tagab kõigile töötajatele esmaabivahendite ning esmaste tulekustutusvahendite kättesaadavuse.

9.5 Õnnetusjuhtumi korral on töötaja kohustatud andma esmaabi ja vajadusel kutsuma hädaabi.

9.6 Tuleohu korral või tulekahju avastanud töötaja helistab hädaabi numbrile 112, helistamisel ütleb oma nime, sündmuskoha aadressi ja kirjeldab, mis põleb. Kuni tuletõrje kohalejõudmiseni võtab töötaja tarvitusele abinõud inimeste välja juhtimiseks ohutsoonist, tule kustutamiseks ja vara päästmiseks, kasutades esmaseid tulekustutusvahendeid.

9.7 Tööandja ja töötaja on kohustatud järgima tuleohutuse üldnõudeid, mis on kehtestatud siseministri 03.juuli 1998.aasta määrusega nr. 25. Järelevalvet tuleohutuse üldnõuete täitmisele teostab raamatukogu ruumides raamatukogu juhataja.

9.8 Töötaja tagab vastavalt väljaõppele ja tööandja antud juhistele, et tema töö ei ohustaks tema enda ega teiste elu ja tervist ega saastaks keskkonda. Ohtlikust olukorrast, tööõnnetusest vms. on töötaja kohustatud teatama raamatukogu juhatajale.

9.9 Töötajal, kes ei oma vastavat kvalifikatsiooni, on keelatud avada elektrikilpide uksi, kõrvaldada elektriseadmetelt kaitsekatteid, asuda ise rikkeid kõrvaldama ning teha ümberlülitusi elektrikilpides. Elektrisüsteemiriketest tuleb teatada juhatajale, kes organiseerib rikke kõrvaldamise. Pärast tööpäeva lõppu on töötaja kohustatud vooluvõrgust välja lülitama kõik elektritarbijad (v.a. arvutid, telefonid)

 

10 Üldised käitumiseeskirjad ametiasutuses

10.1 Töötaja on kohustatud oma töökoha hoidma korras ja puhtana. Töötajate omavaheline ja klientidega suhtlemine peab olema viisakas ja sõbralik, järgides üldiseid käitumisnorme. Töötajal on soovitav kanda nimesilti.

10.2 Töötaja kohustub kinni pidama ettenähtud tööajast, mille kestel ta on kohustatud täitma oma tööülesandeid, alludes tööandja juhtimisele ja kontrollile ning täites õigeaegselt ja täpselt raamatukogu juhataja seaduslikke korraldusi.

10.3 Tööandja peab võimaldama töötajale teadmiste ja oskuste täiendamise ning edasiarenemise ning töös edutamise võimalused.

10.4 Töötajal on õigus kasutada ametitelefoni erakõnede jaoks ainult tungiva vajaduse korral.

10.5 Töötajal on keelatud viibida tööandja territooriumil alkoholi-, narkootilise või toksilises joobes või psühhotroopse aine mõju all.

10.6 Töötaja on kohustatud töölt viimasena lahkudes veenduma, et kõik isikud on raamatukogust lahkunud, kustutama tuled, lukustama uksed ja aknad ning panema ruumid valve alla.

 

11 Töökorralduse eeskirjad kuuluvad muutmisele raamatukogu juhataja käskkirja alusel.