ORISSAARE RAAMATUKOGU PÕHIMÄÄRUS


ORISSAARE VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS NR. 90
 
                                                             Kinnitatud 28. september 2009
Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse seaduse" § 22 lg 1 p 34, "Rahvaraamatukogu seaduse" § 6 lg1 ja "Orissaare valla põhimääruse" § 42 lg 3 alusel.

§1 ÜLDSÄTTED

1. Orissaare raamatukogu (edaspidi raamatukogu) on Orissaare Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) haldusalas tegutsev asutus.

2. Raamatukogu juhindub oma tegevuses "Rahvaraamatukogu seadusest", UNESCO rahvaraamatukogu manifestist, Orissaare Vallavolikogu ja  -valitsuse õigusaktidest, käesolevast põhimäärusest ning teistest kehtivatest õigusaktidest.

3. Raamatukogu ametlik nimetus on Orissaare raamatukogu.

4. Raamatukogu aadress on: Kuivastu mnt.37, Orissaare alevik, 94601 Saare maakond.

5. Raamatukogul on oma eelarve vallaeelarve koosseisus ja oma nimega tempel.

6. Raamatukogu struktuuris on lastekirjanduse osakond, internetipunkt, lugemistuba ja täiskasvanute laenutusosakond.

7. Raamatukogu põhimääruse ja selle muudatused kinnitab Orissaare Vallavalitsus.

§2 RAAMATUKOGU EESMÄRK JA ÜLESANDED

1. Raamatukogu eesmärk on tagada elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

2. Raamatukogu põhiülesanne on koguda, säilitada ja teha lugejale kättesaadavaks temale vajalikud trükised, auvised ja teised teavikud ning avalikud andmebaasid.

3. Raamatukogu osutab põhiteenuseid (teavikute kohapeal kasutamine ja kojulaenutus) valla elanikele ning teistele soovijatele vastavalt "Rahvaraamatukogu seadusele", teistele õigusaktidele ja raamatukogu kasutamise eeskirjadele.

4. Komplekteerib, säilitab ning teeb oma kogud ja elektroonilised andmebaasid kasutajale kättesaadavaks.

5. Teeb teatme-bibliograafilist tööd, korraldab raamatuvarade tutvustamiseks mitmesuguseid üritusi.

6. Osutab tasulisi eriteenuseid (paljundustööd, väljatrükid üldkasutatavatest andmebaasidest). Eriteenuste eest võetakse tasu, mille suuruse kinnitab vallavalitsus.

7. Osaleb valla arengukava eelnõu väljatöötamises, teeb koostööd valla haridus- ja kultuuriasutustega ja teiste raamatukogudega.

8. Osutab internetiteenuseid ning tagab avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu.

9. Tellib lugeja soovil ja kulul raamatukogus puuduvad teavikud teistest raamatukogudest.

§3 JUHTIMINE

1. Raamatukogu töötajate koosseisu kinnitab vallavalitsus.

2. Raamatukogu tööd juhib juhataja, kellega sõlmib töölepingu vallavanem. Juhatajaga sõlmitakse tähtajaline või tähtajatu tööleping.

3. Juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja konkursi korra kehtestab vallavalitsus.

4. Juhataja haridustase peab olema vastavuses "Rahvaraamatukogu seadusega".

5. Juhataja:
  1. tagab raamatukogu põhiülesannete täitmise ning kannab vastutust raamatukogu arengu ja rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise eest;
  2. koostab raamatukogu eelarve eelnõu ja vastutab kinnitatud eelarve täitmise eest;
  3. korraldab raamatukogutöö arvestust ja aruandlust;
  4. esitab kinnitamiseks vallavolikogule raamatukogu kasutamise eeskirjad, põhimääruse täiendamise või muutmise ettepanekud;
  5. esindab raamatukogu, annab välja käskkirju raamatukogu töö korraldamiseks, peab läbirääkimisi ja sõlmib lepinguid oma pädevuse piires;
  6. teeb ettepanekuid kohaliku omavalitsuse volikogule ja vallavalitsusele raamatukogu töö paremaks korraldamiseks ja raamatukogu tegevusega seotud probleemide lahendamiseks.

§4 VARA JA FINANTSEERIMINE

1. Raamatukogu valdab, kasutab ja käsutab oma valduses olevat vara vastavalt omavalitsuses kehtestatud korrale.

2. Raamatukogu finantseeritakse:
        1) valla eelarvest
        2) riigieelarvest
        3) annetustest
        4) põhitegevusega seotud tasulistest eriteenustest
        5) erinevatest fondidest saadud toetustest

§5 KONTROLL, JÄRELVALVE JA ARUANDLUS

1. Kontrolli raamatukogu tegevuse üle teostab Orissaare Vallavalitsus.

2. Järelvalvet raamatukogu tegevuse üle teostab Saare Maakonna Keskraamatukogu ja EV Kultuuriministeerium.

3. Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta õigusaktides ettenähtud aruanded.

§6 KOGUD, TEENINDUS, LUGEJA

1. Raamatukogu kogud on koostiselt universaalsed, sisaldades teeninduspiirkonna elanike põhivajadustele vastavaid eri tüüpi ja laadi teavikuid.

2. Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjades, mille kinnitab Orissaare Vallavolikogu.

3. Avaliku teabe seaduse alusel üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabega tutvumiseks võimaldatakse teabe taotlejal kasutada arvutit. Kui arvutite kasutajaid on rohkem, kui raamatukogu jõuab teenindada, on raamatukogu kohustatud korraldama soovijate eelregistreerimise. Raamatukogu töötajad on kohustatud isikuid abistama riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtetele juurdepääsu saamiseks.

§7 RAAMATUKOGU ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

1. Raamatukogu ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub vallavolikogu otsuse alusel.

2. Raamatukogu ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab vallavalitsus Kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega.

§8 RAKENDUSSÄTTED

1. Raamatukogu põhimääruse kinnitab, muudab või tunnistab kehtetuks Orissaare Vallavolikogu.